Last Update:5/24/2019

Board of Directors

As of April 15, 2019

Chairman of the Board of Directors

Yoshinori Hasegawa

President

Yoshinori Hasegawa

President-elect

Akihiko Gemma

Board of Directors

Kazuhisa Asai
Jiro Fujita
Akihiko Gemma
Yasuhiro Gon
Koichi Hagiwara
Masayuki Hanaoka
Yoshinori Hasegawa
Noboru Hattori
Toyohiro Hirai
Tomoaki Hoshino
Masakazu Ichinose
Naohiko Inase
Hiromasa Inoue
Tamotsu Ishizuka
Takashi Iwanaga
Junichi Kadota
Takeshi Kaneko
Katsuyuki Kiura
Mitsuko Kondo
Ichiro Kuwahira
Hiroshi Mukae
Takahide Nagase
Akio Niimi
Yoshihiro Nishimura
Yasuhiko Nishioka
Yoshinobu Ohsaki
Takafumi Suda
Eiichi Suzuki
Hiroki Takahashi
Kazuhisa Takahashi
Sadatomo Tasaka
Koichiro Tatsumi
Etsuro Yamaguchi
Akihito Yokoyama
Masanori Yoshikawa

Organizational Chart

 

 

To Top