Last Update:4/27/2017

Board of Directors

As of April 24, 2017

Chairman of the Board of Directors

Shu Hashimoto

President

Kazuto Hirata

President-elect

Koichiro Tatsumi

Board of Directors

Jiro Fujita
Akihiko Gemma
Masayuki Hanaoka
Yoshinori Hasegawa
Shu Hashimoto
Kazuto Hirata
Sakae Homma
Masakazu Ichinose
Kazuyoshi Imaizumi
Tamotsu Ishizuka
Junichi Kadota
Takeshi Kaneko
Katsuyuki Kiura
Hirosuke Kobayashi
Nobuoki Kohno
Ichiro Kuwahira
Hiroshi Mukae
Takahide Nagase
Yoichi Nakanishi
Yasutaka Nakano
Yoshihiro Nishimura
Masaharu Nishimura
Yasuhiko Nishioka
Takanobu Shioya
Takafumi Suda
Eiichi Suzuki
Kazuhisa Takahashi
Hiroki Takahashi
Jun Tamaoki
Koichiro Tatsumi
Yuji Tohda
Akihito Yokoyama
Masanori Yoshikawa

Organizational Chart

To Top